Avís legal

Els autors/res del Bloc de Lletres no es fan responsables dels comentaris o les opinions de persones alienes al blog.

Cada persona que faci un comentari serà responsable legal de les
possibles actuacions que tercers puguin tenir en contra d’ells o contra
aquest blog per aquests motius.

Creiem i fomentem la llibertat d’expressió, però ens reservem el dret
d’esborrar els comentaris que puguin incitar a la violència, el
terrorisme o d’altres que vagin en contra dels drets humans.

Els comentaris que els autors/res del blog estimin que puguin incórrer
en algun tipus de delicte penal seran guardats i posats a disposició
judicial, si així es requereix. Les adreces IP dels visitants que deixin
comentaris seran guardades als efectes anteriorment assenyalats.

Es declina tota responsabilitat legal i jurídica de tots els comentaris
escrits per persones alienes.

Queda totalment prohibit incloure en els blogs dades de caràcter
personal, en els termes assenyalats a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En cas
d’incompliment les dades personals hauran de ser immediatament
esborrades, i posades en coneixement de la unitat competent de la UB, la qual formularà la oportuna denúncia contra l’autor, segons disposa la pròpia Llei Orgànica, abans esmentada.